تاریخ های مهم

 

آخرین مهلت ارسال مقالات : 29 مرداد ماه 1399

ثبت نام کامل (پرداخت هزینه) : 10 شهریور ماه 1399

برگزاری کنفرانس :  27 شهریور ماه 1399