اطلاعیه 9-نمایه شدن همایش د ر وب سایت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
1399/02/31

به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند، کنفرانس ملی مؤلفه‌های تمدن‌ساز در بیانیه گام دوم انقلاب در وب سایت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری نمایه گردید.

0212132