اطلاعیه 14--آماده سازی فرمت ارائه پوستر
1399/06/24

 

پژوهشگرانی که مقاله آنها به صورت پوستر پذیرش شده است می توانند از طریق فرمت زیر مقاله خود را جهت ارائه آماده کنند و به ایمیل poster.cnf@gmail.com ارسال نمایند.
 (توجه نام فایل:icrconf کد مقاله  باشد) ارسال نمایند.

 

دانلود فرمت پوستر